25.05.2018

Szanowni Państwo,

Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, ponieważ zaczyna obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych) - dalej „RODO”. Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych są spółki z grupy kapitałowej „Savex” tj. Savex Zgorzelec S.A. z siedzibą w Legnicy; Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych „Piec-Bud” Wrocław spółka z o.o. z siedzibą w Legnicy; Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji spółka z o.o. z siedzibą w Legnicy oraz Savex Consulting-Finanse spóła z o.o. z siedzibą w Legnicy

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: daneosobowe@savex.pl  lub Administrator Danych Grupy „Savex”, ul. Jaworzyńska 254, 59-220 Legnica

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania   

 • Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją

              Podstawa prawna  -   art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 • Rozpatrywanie skarg i reklamacji

               Podstawa prawna  - art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 • Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową

               Podstawa prawna  art. 6 ust. 1 lit. f RODO

               Cel: Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych

 • Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów oraz dokumentów rozliczeniowych

              Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej

               Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO

               Cel: Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność

 • Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym  zapewnienie rozliczalności

               Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Cel: Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności

Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

Czas przechowywania danych

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności. Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

Dane zawarte w umowach, ofertach, zleceniach, zamówieniach lub pełnomocnictwach

Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tychże dokumentów.

Dokumenty rozliczeniowe

Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Dokumenty związane z gwarancją lub rękojmią

Dokumenty dotyczące gwarancji lub rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 14 miesięcy   po terminie upływu okresu gwarancji lub rękojmi lub rozliczeniu reklamacji (od upływu terminu późniejszego).

Dane dla celów marketingowych

 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;
 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego    Przez okres 14 miesięcy celem zachowania zasady rozliczalności.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Ponadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych  w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.